Copyright - Smato.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odkazy, kontakty

Použitie fotografie vyžaduje súhlas autora

Čo sa považuje za použitie fotografie?
Autorský zákon (AZ) vymenováva jednotlivé spôsoby použitia diel. Výpočet, ktorý obsahuje AZ však nie je konečný. Neustále vznikajú nové spôsoby použitia, ktoré neboli známe v čase schvaľovania zákona. Napriek tomu s nimi budú spojené určité práva autorov a povinnosti používateľov.
Za použitie fotografie sa považuje napríklad vytvorenie jej rozmnoženiny, či už vo forme samostatnej, aj číslovanej a signovanej rozmnoženiny, alebo rozmnoženiny v knihe, novinách alebo časopise, vystavenie fotografie, jej zaradenie do súboru s ďalšími fotografiami, umiestnenie fotografie na webovú stránku, akékoľvek spracovanie fotografie apod. Môžeme sem zaradiť tiež použitie v reklame, na obale CD alebo DVD nosiča a tiež použitie vo filme alebo v televíznej relácii.

Možno fotografie voľne používať?
Nie, nie je to možné. Na každé použitie fotografie je potrebný súhlas autora. Každý, kto chce fotografiu použiť, by si mal vopred vypýtať privolenie jej autora. Pokiaľ to neurobí, koná protiprávne.
Existujú však výnimky uvedené priamo v AZ, pri ktorých nie je potrebný súhlas autora. V týchto prípadoch dáva súhlas na použitie priamo zákon. Je to spravidla pri použitiach, ktoré sú vo verejnom záujme. Za niektoré takéto výnimky však zákon priznáva autorovi náhradu odmeny.

Stačí dať súhlas ústne?
Nestačí. AZ vyžaduje na takýto úkon písomnú formu. Ak zmluva nie je písomná, je neplatná. Zmluva, ktorou autor udeľuje súhlas na použitie (licenciu), sa nazýva licenčnou zmluvou.

Čo treba upraviť v licenčnej zmluve?
Licenčná zmluva musí obsahovať štyri základné náležitosti:

   * spôsob použitia diela
   * rozsah licencie
   * čas, na ktorý autor licenciu udeľuje alebo spôsob jeho určenia
   * odmenu, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezodplatnosti

Pokiaľ niektorú z týchto náležitostí zmluva neobsahuje, je neplatná.

Čo znamená rozsah licencie?
Rozsah vymedzí licenciu jednak územne - je možné udeliť licenciu pre územie jedného mesta, jedného štátu, viacerých štátov i pre všetky územia - a jednak vecne, počtom rozmnoženín alebo použití. Licencia na vydanie knihy fotografií môže mať napríklad rozsah pre územie Slovenska a Českej republiky a na 2000 výtlačkov. Vydavateľ teda môže vytlačiť maximálne 2000 kusov knihy fotografií a predávať ich môže len na území Slovenska a Českej republiky. Licenciu na použitie fotografie v online vydaní novín môže zase autor poskytnúť územne neobmedzene.

Je potrebná licenčná zmluva aj vtedy, ak za použitie fotografií autor nechce žiadne peniaze?
AZ pripúšťa aj možnosť, že sa autor a používateľ dohodnú na bezodplatnom použití. Túto dohodu je však potrebné vyjadriť v písomnej licenčnej zmluve.

Čo ak autor a používateľ neuzatvoria licenčnú zmluvu ale zmluvu o dielo?
Zmluva o dielo je typ zmluvy upravený v Občianskom i Obchodnom zákonníku, ktorý sa používa pri zhotovovaní hmotných vecí a poskytovaní služieb akým je napríklad oprava hodín. Licenčná zmluva podľa AZ však rieši špecifiká spojené s požívaním autorských diel, výsledkov tvorivej duševnej činnosti, medzi ktoré patria aj fotografie. V zásade by sa teda pri použití autorských diel mala podpisovať licenčná zmluva. Pokiaľ však zmluva o dielo obsahuje náležitosti vyžadované licenčnou zmluvou, možno ju tiež považovať za platný súhlas na použitie diela.

Aké typy zmlúv upravuje AZ? Aký je medzi nimi rozdiel?
AZ upravuje zmluvu o vytvorení diela a licenčnú zmluvu. Zmluva o vytvorení diela upravuje vzťah medzi autorom a objednávateľom, ktorý chce, aby autor pre neho vytvoril dielo, ktoré ešte neexistuje. Licenčná zmluva sa vzťahuje na použitie už existujúcich diel.

Je možné v jednej zmluve dohodnúť vytvorenie fotografie a zároveň udeliť licenciu na jej použitie?
Samozrejme, je to možné. V jednej zmluve sa uvedú náležitosti, ktoré vyžadujú oba typy zmlúv, zmluva o vytvorení aj licenčná zmluva. Vydavateľ novín má napríklad záujem, aby pre neho autor nafotil koncert hudobnej skupiny a potom chce tieto fotografie použiť v tlačenej aj online verzii svojich novín. V takom prípade nemusí uzatvárať dve zmluvy, ale postačuje jedna obsahujúca podmienky vytvorenia i udelenia súhlasu na použitie.

V ktorých ustanoveniach AZ nájdem podrobnosti o použití diela?
Spôsoby použitia sú uvedené v ustanovení § 18 ods. 2, o licenčnej zmluve a použití sa dočítate v ustanovení § 40 a nasledujúcich. AZ nájdete aj na webovej stránke www.lita.sk

Ďalšie informácie o AP

Fotografia je výsledkom tvorivej činnosti jej autora a z toho dôvodu ju radíme medzi autorské diela. Ochranu pred zneužívaním autorských práv poskytuje zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon")

Autorom fotografie je ten, kto ju vytvoril.
Autor má k fotografii autorské právo. Autorské právo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia (fotografia je teda dielom od jej urobenia, či na film alebo v digitálnom fotoaparáte).

Autorské právo sa vzťahuje na dokončenú fotografiu, ale aj na jej jednotlivé vývojové fázy a časti, a tiež na jej názov.

Autorské právo sa skladá z osobnostného práva a majetkového práva autora k fotografii.

Osobnostné práva
Osobnostné práva sú špecifické tým, že sa spájajú výhradne s osobou autora. Autor sa nemôže osobnostných práv vzdať, sú neprevoditeľné na iné osoby a smrťou autora zanikajú.

Medzi osobnostné práva autora patrí právo:
• označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom
• žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom a pri každom použití diela na verejnosti
• neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,
• rozhodnúť o zverejnení svojho diela,
• na nedotknuteľnosť svojho diela (najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti).

Majetkové práva

Majetkové práva autora znamenajú možnosť autora so svojim dielom nakladať a disponovať s ním. Základným majetkovým právom autora fotografie je svoje dielo použiť. Použitím sa myslí napr. vyhotovenie rozmnoženiny, rozširovanie originálu, predaj a prenájom diela alebo jeho verejné vystavenie. Majetkovým právom autora je tiež právo udeliť súhlas na každé použitie diela inou osobou (pozri ďalej licenčnú zmluvu). Autor má tiež právo na odmenu za každé použitie diela.

Aj majetkové práva autora sú neprevoditeľné a autor sa ich nemôže vzdať. Znamená to, že ak autor udelí súhlas na použitie diela inej osobe, majetkové práva autora nezanikajú, je len povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu. Majetkové práva sú predmetom dedičstva.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky